Verzekeringen

 

Vallen tandheelkundige kosten nu deels onder de basisverzekering of moet u een aanvullende verzekering afsluiten? Waarom moet u bij de ene polis medische kosten eerst zelf voorschieten? Wat is nu in het algemeen verstandig om te doen? Hieronder een uiteenzetting van een aantal begrippen aan de hand waarvan u hopelijk wat meer op weg wordt geholpen:

 


 

Naturapolis

 

Bij een naturapolis bepaalt de verzekeringsmaatschappij min of meer bij welke zorgverlener u terecht kunt. De verzekeringsmaatschappij heeft namelijk specifieke overeenkomsten afgesloten met bepaalde zorgverleners en/of zorginstellingen. Zodoende kan ook een declaratie van een zorgverlener aan de verzekeringsmaatschappij rechtstreeks door de verzekering worden vergoed, zonder dat de patiënt de factuur eerst zelf hoeft te betalen.


In de praktijk kunt u overigens wel degelijk terecht bij zogenaamde niet gecontracteerde zorgverleners, aangezien verzekeringsmaatschappijen verplicht zijn uw kosten te vergoeden. (Bron: Artikel 13 Zvw (Zorgverzekeringswet)). Het kan echter zijn dat de verzekeringsmaatschappij de door de zorgverlener gedane declaratie niet volledig vergoedt. (bron: Rijksoverheid.nl)

 


 

Restitutiepolis

 

Bij een restitutiepolis staat het de verzekerde vrij om van eender welke zorgverlener zorg te ontvangen. De zorgverlener kan de declaratie voor de verrichte zorg doorgaans echter niet rechtstreeks aanleveren bij de verzekeringsmaatschappij van de patiënt. De patiënt ontvangt in dat geval een nota die hij/zij eerst zelf dient te voldoen, en vervolgens aan kan leveren bij zijn/haar verzekering. De verzekeringsmaatschappij restitueert daarop de gemaakte kosten aan de patiënt.
Verzekeringsmaatschappijen die een restitutie polis aanbieden, laten hun verzekerden wel volledig vrij wat betreft hun keuze van zorgaanbieders.

In de praktijk is het enige verschil dus, dat u bij een natura polis niet eerst zelf de factuur hoeft voor te schieten, en bij een restitutiepolis wel. (bron: Rijksoverheid.nl)

 


 

Basisverzekering

 

De basisverzekering is in Nederland een verplichte verzekering. U bent hiermee verzekerd voor zogenaamde "basiszorg". 
De basisverzekering kent een zogenaamd "eigen risico". Dit is een jaarlijks minimumbedrag aan medische kosten die u zelf moet betalen. Pas als de door u gemaakte medische kosten boven dat bedrag uitkomen, springt de verzekeringsmaatschappij bij. (bron: Rijksoverheid.nl)
Vormen van zorg die niet als basiszorg geworden gezien, zijn onder meer de fysiotherapeut, preventieve checks, en tandheelkunde.
Voor tandheelkunde dient u dus doorgaans een aanvullende verzekering afsluiten, als uw inschatting is dat uw gebitstoestand naar verwachting veel tandheelkundige zorg met zich mee zal brengen.


Voor kinderen tot 18 jaar vallen tandheelkundige kosten echter wel onder de basisverzekering en komen zij voor nagenoeg alle verrichtingen voor volledige vergoeding in aanmerking. (bron: Rijksoverheid.nl)

 


 

Aanvullende verzekering

 

Met een aanvullende verzekering voor tandheelkunde bent u verzekerd voor de kosten van tandheelkundige verrichtingen. De aanvullende tandartsverzekering kent normaliter geen eigen risico, maar wel hanteren veel verzekeringsmaatschappijen een (onderling verschillende) eigen bijdrage: dit wil zeggen dat de verzekeringsmaatschappijen voor elke individuele verrichting een bepaald percentage vergoeden, en een bepaald percentage over blijft voor de patiënt zelf.

Deze percentages zijn bij de grotere maatschappijen (Achmea, CZ) doorgaans tussen de 75% en 80% per gedane verrichting.

Vaak zijn er wel duurdere aanvullende verzekeringspolissen bij deze maatschappijen die 100% vergoeden tot een hoog jaarlijks maximumbedrag. 

 

De vraag wat wijsheid is qua aanvullende tandartsverzekeringen is koffiedik kijken, en hangt erg af van de specifieke omstandigheden van het geval. Het loont de moeite om eens na te gaan hoeveel grotere behandelingen u nodig hebt gehad in de afgelopen jaren, en met uw tandarts voor het einde van het jaar gewoon eens te bespreken wat zijn inschattingen zijn voor de toekomst afgaande op uw specifieke gebitssituatie. 


In elk geval is het niet handig om meer geld kwijt te zijn aan een peperdure aanvullende verzekeringspolis dan u ooit bij uw tandarts zou uitgeven. Het uiteenzetten van de gemiddelde kosten van verzekeringspremies versus tandheelkundige kosten over een periode van meerdere jaren levert vaak interessante inzichten op.